Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego carset.pl. Sklep prowadzi uSoft – Sebastian Gaździak, ul. Kopernika 11k/5 58-200 Dzierżoniów, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8822126889, REGON: 367063654. zwany dalej Pośrednikiem.

 1. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@carset.pl, formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://carset.pl/kontakt/
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na witrynie internetowej carset.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Pośrednik informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 1. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
  7. Regulamin – niniejszy dokument;
  8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą w Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;
  10. Usługi – usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Usługi
 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Pośrednika informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Pośrednikiem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Klienta zapytania.
 4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 1. Usługa Pośrednictwa
 1. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu, informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta, stanowiące ofertę Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zostaje zawarta na czas określony – do momentu zawarcia przez Pośrednika Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzeczy Klienta.
 3. Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów, dokonuje płatności ich ceny oraz kosztów dostawy jak również zleca Sprzedawcy dokonanie dostawy Towaru do Klienta (dalej jako Usługa pośrednictwa).
 4. Cena Towaru, o której mowa w ppkt. 3 nie obejmuje cła oraz podatku VAT od importu należnego zgodnie z obowiązującymi przepisami od konkretnego Towaru.
 5. Z uwagi na fakt, że prezentowane w Sklepie Internetowym Towary pochodzą z całego świata, Pośrednik realizuje swoje usługi w celu umożliwienia Klientom dokonania bezpiecznych oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa zakupów, a także gwarantuje przyznanie Klientowi uprawnień jakie na podstawie tych przepisów przysługują mu od Sprzedawcy tj.
 6. Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Klienta uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, w tym przyjmuje od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wskazuje Klientowi adres Sprzedawcy, na który Klient powinien dokonać zwrotu Towaru, dokonuje rozliczeń finansowych.
 7. Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Klienta uprawnienia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi za wady produktu.
 8. Pośrednik udziela Klientowi wszelkich niezbędnych informacji w celu realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 4 lit. a i b.
 1. Umowa sprzedaży
 1. Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 2. W momencie otrzymania przez Pośrednika odpowiedzi na ofertę od Klienta, zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi pośrednictwa w zakresie zakupu Towarów będących przedmiotem Zamówienia przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient  udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta.
 3. Pośrednik dostarcza Klientowi dowód zakupu przesyłając fakturę drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta po zgłoszeniu przez niego żądania jej wystawienia.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę, jednak Pośrednik przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku niedostarczenia Towaru przez Sprzedawcę w ciągu 60 Dni roboczych.
 3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają cła oraz podatku VAT od importu.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Fakturę obejmującą należność za wykonaną Usługę pośrednictwa Klient otrzymuje w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail lub na życzenie Klienta dokument ten może zostać przesłany w formie papierowej pocztą.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni, chyba, że w momencie zawarcia umowy wyraził zgodę na spełnienie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Pośrednik przyjmuje od Klienta oświadczenia od odstąpieniu od Umowy oraz dokonuje rozliczeń.
 6. Pośrednik z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Konsument jest obowiązany przesłać zwracany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany przez Pośrednika, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Pośrednik otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 10. Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 11. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pośrednika, Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru na wskazany adres Sprzedawcy.
 1. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 1. Dostarczony Klientowi towar powinien być wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. W celu zagwarantowania Klientowi realizacji jego uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, Pośrednik, przyjmuje od Klienta zgłoszenia reklamacyjne oraz dokonuje stosownych rozliczeń.
 4. W celu realizacji reklamacji, wynikających z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Carset, ul. Mikołaja Kopernika 11k/5, 58-200 Dzierżoniów, na adres poczty elektronicznej: kontakt@carset.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar Pośrednikowi, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.
 6. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku braków w reklamacji Pośrednik może wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Carset, ul. Mikołaja Kopernika 11k/5, 58-200 Dzierżoniów, na adres poczty elektronicznej: kontakt@carset.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Pośrednik wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Gwarancje

  1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
 • Reklamacje dla osób prywatncyh
    1. Sklep przyjmuje reklamacje na materiał do wyklejania schowków i wnęk drzwi samochodowych, pod warunkiem zgłoszenia jej w terminie 12 miesięcy od daty zakupu produktu. Reklamacja może być złożona w przypadku stwierdzenia wad materiału lub innych nieprawidłowości, które nie wynikają z nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta. Aby reklamacja została rozpatrzona, Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu, szczegółowy opis zastrzeżeń oraz, o ile to możliwe, zdjęcia potwierdzające zasadność reklamacji na adres e-mail kontakt@carset.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres CarSet Sebastian Gaździak, ul. Mikołaja Kopernika 11k/5, 58-200 Dzierżoniów. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ustawowym terminie i poinformowania Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacje dla przedsiębiorców
   1. Zakres i uprawnienia: Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów w naszym sklepie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz takich, które nie posiadają dla kupującego charakteru zawodowego. Oznacza to, że przedsiębiorca korzysta z produktu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego główną działalnością zarobkową.
   2. Możliwość złożenia reklamacji: Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorcy, jak określono powyżej, mają prawo do złożenia reklamacji na zakupione produkty. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z uwzględnieniem specyficznych uprawnień przysługujących konsumentom.
   3. Okres reklamacyjny: Okres, w którym przedsiębiorca może zgłosić reklamację, wynosi 12 miesięcy od daty zakupu produktu.
   4. Sposób zgłaszania reklamacji: Reklamację można zgłosić pisemnie na adres CarSet Sebastian Gaździak, ul. Mikołaja Kopernika 11k/5, 58-200 Dzierżoniów lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@carset.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu, dowód zakupu oraz oczekiwania co do sposobu rozwiązania reklamacji.
   5. Proces rozpatrywania reklamacji: Po otrzymaniu reklamacji, sklep zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych i poinformowania przedsiębiorcy o wyniku postępowania reklamacyjnego.
   6. Prawa przedsiębiorcy: W przypadku uznania reklamacji, przedsiębiorca ma prawo do wymiany towaru na nowy, usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna.
   7. Dodatkowe informacje: Przedsiębiorcy nie przysługują takie same prawa jak konsumentom, jednakże ich prawa z tytułu rękojmi są chronione zgodnie z Kodeksem Cywilnym i ustawą o prawach konsumenta.

 

XIV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o realizację Usługi pośrednictwa;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Zwroty
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący

XVI. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.